Code :M31
اکتبر 4, 2017
Code : M28
اکتبر 4, 2017

Code :M29

50-3040_650_4
اشعه خورشید

شرح :این اینه بصورت محدب و قاب آن برگرفته از اشعه های خورشید ودر یک دایره نامتقارن است، این قاب آینه یک قطعه بی نظیر دیدنی است
سایز :120*120*2