Code :M47
اکتبر 4, 2017
Code :M43
اکتبر 4, 2017

Code :M44

50-2915_439_4
آینه مروارید

شرح :سادگی نفیس از دودست دایره های کامل به آرامی با هم توسط یک مروارید آینه مرکزی ارمغان یک قطعه معاصر واقعا منحصر به فرد است.
سایز : 104*104